معضل جنسیتی

جودیت باتلر / ترجمه‌ی امین قضایی
نشر پاریس

 

 

فهرست مطالب

 

 مقدمه مترجم
 مقدمه 1999
مقدمه 1990

فصل اول: سوژه‏‌های جنس / جنسیت / میل
 زنان به مثابه سوژه‏ی فمینیسم
نظم اجباری جنس/جنسیت / میل
جنسیت: شکست‏های دوری بحث معاصر
نظریه پردازی دوگانگی، یگانگی و فراسوی آن
 هویت، جنس و متافیزیک جوهر
 زبان، قدرت و راهبردهای جایگزین

فصل دوم: ممنوعیت، روانکاوی و تولید ماتریکس دگرجنسگرا
 معاوضه انتقادی ساختارگرایی
 لکان، ریور و راهبردهای بالماسکه
 فروید و مالیخولیای جنسیت
 پیچیدگی جنسیتی و محدودیت‏های تعیین هویت
بازفرمول بندی ممنوعیت به مثابه قدرت

فصل سوم: کنش‏های تنانه‏ی واژگون کننده
 سیاست‏های تنانه ژولیا کریستوا
 فوکو، هرکولین و سیاست ناپیوستگی جنسیتی
 مونیک ویتیگ: از هم پاشی تنانه و جنس ساختگی
 از درونیت به اجراگری‏های جنسیتی

 نتیجه: از نقیضه به سیاست
 پانوشت